Dugoročni krediti uz zalog 100% oročenog depozita

Depozit: mora biti oročen na isti rok kao i rok otplate kredita.

Namjena kredita: nenamjenski kredit

Iznos kredita: do 100% iznosa oročenog depozita. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita. Raspolaganje depozitom moguće je nakon povrata kredita.

Kamatna stopa: za 3 postotna poena viša od kamatne stope na depozit.

Naknada: 0,5% od iznosa kredita

Način i rok otplate
1. jednokratna uplata depozita i jednokratno iskorištenje kredita
2. otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetetima uz primjenu valutne
    klauzule, na rok do 5 godina

Instrumenti osiguranja:
- založno pravo na oročeni depozit
- zadužnica i/ili vlastita mjenica i/ili izjava o suglasnosti 
  plaće

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahjtev za kredit
- preslik osovne iskaznice
- orginal ugovora o depozitu koji se daje u zalog
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije